Kurtuldunuz mu? BİLMENİZ GEREKEN 12 GERÇEK

Bu sorunun yalnızca İKİ yanıtı vardır: ya kurtulmuşsunuzdur ya da kurtulmamışsınızdır.


Bazıları kurtarılmaya ihtiyaçları olduğunu görmeyerek bu sorunun konuyla ilgisi olmadığını söyleyebilir. “Neyden kurtarılmak?” ya da “Tanrı sevgi dolu bir tanrı ise kimseyi cehenneme göndermez, değil mi?” diye cevap verebilirler.

Bazıları da yaptıkları işlerin onları cennete götürmeye yeteceğini söyleyebilir. Bu durumda söyleyebilecekleri en iyi şey “umarım öyledir” olacaktır.

Bu broşürde özetlenen 12 gerçek,
kurtulmaya olan ihtiyacınızı,
neden kurtulduğunuzu ve
Tanrı’nın kurtuluş yolunu
anlamanıza yardımcı olacaktır.

****

“Kurtuluşun Rab’be ait olduğunu…
Kurtuluşumuzun Tanrısı’na ait olduğunu” bileceksiniz.
(Mezmurlar 3:8; 68:19)


1) Tanrı insanı İyİ, çok İyİ ve kendi suretinde yaratmıştır.

“. . . Tanrı insanı kendi suretinde yarattı; onu Tanrı’nın suretinde yarattı, onları erkek ve dişi olarak yarattı.”

(Yaratılış 1:26-27, 31)


2) Ancak insanlık, ilk ebeveynlerimiz olan Âdem ve Havva’nın İtaatsizliği yüzünden Tanrı’nın doğru ve iyi durumundan düşmüştür.

“… bir insan aracılığıyla günah, günah aracılığıyla da ölüm dünyaya girdi ve böylece ölüm tüm insanlara yayıldı, çünkü herkes günah işledi.”

(Romalılar 5:12, 18-19; Yaratılış 3 [Bölümün tamamı])


3) Âdem ve Havva’nın isyanı nedeniyle hepimiz şu anda günah ve isyan durumundayız. Sonuç olarak hepimiz günaha gebe kaldık ve günah İçİnde doğduk ve Yaratıcımız’la paydaşlığımız bozuldu.

“RAB gökten insanoğullarına bakıyor, Anlayan, Tanrı’yı arayan var mı diye. Hepsi yüz çevirdi, hep birlikte yozlaştılar; İyilik eden yok, hayır, bir kişi bile.”

(Mezmur 14:2-3; Yaratılış 6:5; Eyüp 14:4; Mezmur 51:5; Yeşaya 53:6; Yeremya 17:9; Romalılar 3:9-18, 23)


4) Bu, hepimizin kutsal ve adil bir Yargıç olan Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı’nın önünde suçlu günahkârlar olarak durduğumuz anlamına gelir. 

“Kutsal Yasa’da söylenenlerin her ağız kapansın, bütün dünya Tanrı’ya hesap versin diye Yasa’nın yönetimi altındakilere söylendiğini biliyoruz.”

(Romalılar 3:19; 5:16; 3:8-9; 8:7; Yuhanna 3:18; Mezmur 7:11; 9:8; Yasa’nın Tekrarı 32:4)


5) Günahın cezası ölümdür; Tanrı’nın iyiliğinden ve lütfundan sonsuza dek ayrı kalmak, zifiri karanlığın, sonsuz ağlayış ve diş gıcırtısının olduğu cehennem azabıdır.

“… günahın bedeli ölümdür

(Romalılar 6:23; Matta 25:41; Galatyalılar 3:10; Romalılar 1:18; İbraniler 9:27; Vahiy 20:15)


6) Ceza ağırdır ve hiçbirimiz günahlarımızın cezasını ne servetimizle ne de yaptığımız doğruluk işleriyle tam olarak karşılayamayız — bunlar her zaman günahın pis kokusunu taşıyacaktır.

Yasa’nın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü Yasa sayesinde günahın bilincine varılır.”

(Romalılar 3:20; Mezmur 49:6-8; Süleyman’ın Özdeyişleri 11:4; 20:10; Yeşaya 64:6)


7) Ama Tanrı merhametiyle Rab İsa Mesih’i, bizim gibi günahkârlar adına tam bİr kurtuluş ve doğruluk için karşılıksız olarak verdi.

“Tanrı’yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdİ ve Oğlu’nu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur. “

(1 Yuhanna 2:2; 4:10; Yuhanna 6:57; 7:28-29; Markos 10:45; 1 Korintliler 1:30-31; 2. Korintliler 5:21; İbraniler 10:12-18; 1 Petrus 1:18-19)


8) İsa hiçbİrİmİzİn yapamayacağı bir şeyi yaptı; gerçek Tanrı olarak insan doğasına büründü ve günahlarımızın kefaretİnİ ödeyerek hem Yahudi hem de Yahudi olmayan tüm seçilmiş halkını günahın esaretinden kurtardı.

“Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.”

(Filipililer 2:5-6, 8; Yuhanna 1:1-3, 14; Yeşaya 53:3-6; Romalılar 6:1-23; İbraniler 2:9)


9) Tanrılığının gücüyle, çarmıhtaki tek kefaret kurbanı olarak Tanrı’nın gazabının yükünü bİr kez ve son kez dek bedeninde taşıdı ve böylece uğruna öldüğü herkes için doğruluğu elde etti ve onlara iade etti ve ölümden dirilişiyle bizim için sonsuz yaşamı güvence altına aldı.

“Her kâhin her gün ayakta durup görevini yapar ve günahları asla ortadan kaldıramayan aynı kurbanları tekrar tekrar sunar. Oysa Mesih günahlar için sonsuza dek geçerli tek bir kurban sunduktan sonra Tanrı’nın sağında oturdu.”

(İbraniler 10:11-12; Romalılar 5:8-11; Efesliler 1:7; 1 Petrus 2:21-25)


10) Sadece Tanrı’nın lütfuyla, Kutsal Ruh’un günahkârın yüreğinde çalışmasıyla kişi günahlarından arınır, yüreği Mesih’te yeniden yaratılır ve İsa Mesih’in adına inanması için gerçek iman armağanı verilir.

“Ama Kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh’un yenilemesiyle yaptı. Öyle ki, O’nun lütfuyla aklanmış olarak umut içinde sonsuz yaşamın mirasçıları olalım.”

(Titus 3:4-7; 1 Petrus 1:3; Yuhanna 3:3; 1 Korintliler 6:11; Mezmur 51:10)

Zindancı ışık getirtip içeri daldı. Titreyerek Pavlus’la Silas’ın önünde yere kapandı. Onları dışarı çıkararak, “Efendiler, kurtulmak için ne yapmam gerekir?” diye sordu.

Onlar, “Rab İsa’ya iman et, sen de ev halkın da kurtulursunuz” dediler.  Elçilerin İşleri 13:29-31


11) Bu İman armağanıyla yenİlenen kİşİ Tanrı’nın tüm emirlerine karşı ağır bir günah işlemiş olmasına ve hiçbirini yerine getirmemiş olmasına ve hala her zaman kötülüğe eğilimli olmasına rağmen, tüm alçakgönüllülükle, Mesİh’İn kendİsİ İçİn tamamladığı ve hİçbir lİyakati olmaksızın sadece Tanrı’nın lütfuyla kendisine verilen her şeyi, yani Mesih’in mükemmel kefaretini, doğruluğunu ve kutsallığını iman dolu bir yürekle kabul eder ve benimser.

Sanki hiç günah İşlememİş ya da hiç günahı olmamış ve Mesih’in kendisi için yerine getirdiği tüm itaati kendisi yerine getirmiş gibi olacaktır.

“İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.”

(Efesliler 2:8-9, 1-5; 2. Korintliler 5:19, 21; Romalılar 4:4-10)


12) Bu nedenle, sadece İsa Mesİh’İn adını çağırarak kurtulabilirsiniz.

“İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın. Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır, imanını ağzıyla açıklayarak kurtulur.”

(Romalılar 10:9-10; Elçilerin İşleri 16:30-31; Matta 10:32; 1 Yuhanna 1:9)


****

Bugün günahlarınızdan tövbe ederek, günahlarınızın bağışlanması, doğruluk, kurtuluş ve sonsuz yaşam için yalnızca o’na güvenerek tüm yüreğinizle İsa Mesih’in adını çağırmayacak mısınız?

Eğer isterseniz, Kutsal Yazılar’a göre yalnızca Tanrı’nın lütfuyla, yalnızca Mesİh’e İman yoluyla kurtulduğunuzu kendinize kanıtlayabileceksiniz.

Dahası, günahın gölgelediği içinizdeki Tanrı sureti, İsa Mesih’in suretine uygun hale gelmek üzere yenİlenmeye başlayacak, Tanrı’nın sözü olan kutsal kitap’a göre “yücelik üstüne yücelikle o’na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da ruh olan Rab sayesinde oluyor.”

(2. Korintliler 3:18; Koloseliler 3:10; Efesliler 4:24)