Hristiyanlık » Rab’bin Sofrası (Komünyon-Paydaşlık) Ne Anlama Gelir?
Rab’bin Sofrası (Komünyon-Paydaşlık) Ne Anlama Gelir?

Rab’bin Sofrası

İsa Mesih, insan bedeninde yeryüzüne gelip bizim günahlarımızın bağışlanması, Kutsal olan Tanrı ile aramızda olan duvarların yıkılması için canını çarmıhta kurban olarak sundu. Ancak bu kurbanla Tanrı’nın huzuruna paklanmış şekilde, tamamen lütufla gelebiliyoruz. Rabbin Sofrası/Komünyon (Ekmek ve şarap) İsa Mesih’in her birimizin kurtuluşu için feda ettiği bedeni ve kanını temsil ediyor.

Son Akşam Yemeği

İsa Mesih çarmıh yolculuğu başlamadan son akşam yemeğinde öğrencilerine şöyle der:

Sonra eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve onlara verdi. “Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın” dedi. Aynı şekilde, yemekten sonra kâseyi alıp şöyle dedi: “Bu kâse, sizin uğrunuza akıtılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. (Luka 22: 19 – 20)

 İşte, Tanrı’ya doğru cesaretle yaklaşmamızın tek yolu İsa Mesih’in çarmıhtaki fedakarlığıdır. O’nun bedeni ve kanı aracılığıyla temiz bir şekilde Tanrı’ya ulaşabiliriz.

 

Rabbin Sofrası ritüelinin kiliselerdeki ibadetlerde neden, nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili en önemli kaynak Yeni Antlaşma’da yer alan 1. Korintliler 11: 23 – 26’da yazılıdır:

“Size ilettiğimi ben Rab’den öğrendim. Ele verildiği gece Rab İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi: “Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın.” Size ilettiğimi ben Rab’den öğrendim. Ele verildiği gece Rab İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi: “Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın.” Aynı biçimde yemekten sonra kâseyi alıp şöyle dedi: “Bu kâse kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Her içtiğinizde beni anmak için böyle yapın.” Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kâseden her içtiğinizde, Rab’bin gelişine dek Rab’bin ölümünü ilan etmiş olursunuz.”

Ayrıca, Hristiyanlık tarihinin bilinen en eski yazılı belgelerinden biri olan Didake’de (MS60 – MS90), ekmek ve şarap ayininin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili önemli talimatlar vardır.

Sacrament / Sakrament:

Sacrament Latince bir kelimedir ve İncil’de geçmez. Bu kelime yerine Grekçe, “mysterion” kelimesi geçer ve genel olarak Tanrı’nın kurtaran işlerini anlatır. Dolayısıyla mysterion kelimesi Tanrı’nın İsa Mesih aracılığıyla kurtaran işleri ve sacrament vaftiz ve ekmek / şarap ayinini anlatmak için kullanılır. Dolayısıyla sacrament dediğimiz kavram Tanrı’nın ilahi lütfunu simgeler.

Ekmek ve şarap ayini için farklı gelenekler farklı isimler kullanır.

Evkarista: Genelde Yunanca konuşan Ortodoks kiliselerinde kullanılan bir terimdir. Eucharistia’nın kelime anlamı şükretmektir.

Komünyon: Bu kavram ekmek ve şarap ayininin kurtarıcımız İsa Mesih’le olan derin ilişkiye ve O’nunla ve halkıyla bir olma yönüne odaklanır.

 Rab’bin Sofrası: Bu terim daha çok Protestan kiliseler tarafından kullanılır. Burada İsa Mesih’in hayatına (ihanet edilmesine, tutuklanmasına, yargılanmasına ve çarmıha gerilmesine) odaklanır.

Ekmek ve Şarap Ayinin Kiliselerdeki Anlamı

Kiliselerdeki ibadetlerin belirli bir teması, bir anlatımı vardır. Tanrı’nın ve bizim kim olduğumuzu daha derinden anlıyoruz. Tanrı’nın halkıyla barışması için, İsa Mesih aracılığıyla çarmıhtaki işlerine ortak oluruz. Ekmek ve şarap ayini de böyle bir amaca hizmet eder.

Ekmek şarap ayini sadece kendimiz ve kurtuluşumuzla ilgili değildir. Bir gerekliliktir ve bizim Tanrı’nın yeni yaratılışına sahip insanlar olmamızı sağlar. Yeni yaratılışı dilimizle, dudaklarımızla, ağzımızda ve bedenimizde tadıyoruz. Bu şekilde dış dünyaya gidip Tanrı’nın egemenliğinin, yeni yaratılışının gelmesi için hizmet ediyoruz.

Aynı şekilde İsa Mesih’in, tamamen kendi lütfuyla, çarmıhtaki kurbanına bir yanıt olarak Romalılar 12:1’de bizden istendiği gibi bedenlerimizi yaşayan kurbanlar olarak sunmamız gerektiğini bir kez daha hatırlıyoruz.

Bu ritüel ile, aynı vaftizde olduğu gibi geçmiş ve gelecek, şimdiki zamanda bizimle buluşur. 2000 yıl önce İsa Mesih’in çarmıhta bizim günahlarımız için öldüğü gerçeği, İsa Mesih’in ikinci gelişiyle başlayacak olan yeni çağın, Tanrı’nın egemenliği gerçeği bizim gerçekliğimizle birleşir ve bizi yeni yaratılışın bir parçası yapar. Çünkü kurtuluşumuzla birlikte, İsa Mesih benzerliğine dönüşmemiz için gerekli olan süreç başlar. İşte Ekmek ve Şarap bunu temsil eder.

Kaynakça

Kutsalkitap.org: Ekmek ve Şarap


Hristiyan Kaynaklar

 Got questions: Rabbin Sofrası

İncilturk: Calvinizim Sakramentler

Gci: The tree fold meaning of the lords supper(ingilizce)

Got Questions: Communion Christian 

Christianity: Jesus communion the symbolism of the last supper 

 

Kitap Önerileri

Müjde Nedir?
İsa Kimdir?
Marangozdan Da Öte
Koronavirüs ve Mesih

Müjde Nedir?

İsa’nın kutsallığı, O’nu günahımız için kusursuz bir kurban haline getirmiştir.… Günahlarımız Tanrı’yı rahatsız etmekten ötedir. Öyle ki insanlığın günahı tahmin edilemeyecek ölçüde acıya yol açmıştır. Öfkemiz, istismarcılığımız, aldırmadığımız acılar ve görmezden...

Eskatoloji

Gelecek zaman ile ilgili her şeyi bilemeyebiliriz. Ancak Kutsal Kitap bizlere pencereler açarak ümitli bir durumda, iman ve sevgi ile devam etmemiz için gerekenleri vermiştir. Kutsal Kitap'ın ''son zamanlar - çağın sonu'' hakkındaki öğretisi, Kutsal Kitap'ın tamamına...

Bizimle Bağlantı Kurmak İçin

Bize Bir Mesaj yollayın