Hristiyanlık » 40 Temel Hristiyan Doktrini
40 Temel Hristiyan Doktrini

40 Temel Hristiyan Doktrini

 1.  Tanrı birdir – Yeşaya 43:10; 44:6, 8; Yuhanna 17:3; 1 Kor. 8:5-6; Gal. 4:8-9
 2.  Üçlü Birlik vardır – 2 Korintliler 13:14; 1 Petrus 1:2
 3.  Tanrı’dan önce var olan ve sonra var olacak olan tanrılar yoktur – Yeşaya 43:10
 4.  Tanrı her şeyi bilir – 1 Yuhanna 3:20
 5.  Tanrı’nın her şeye gücü yeter – Mezmur 115:3
 6.  Tanrı her yerdedir – Yeremya 23:23,24
 7.  Tanrı her şeye hakimdir – Zekeriya 9:14; 1 Timoteos 6:15-16
 8.  Tanrı ruhtur – Yuhanna 4:24
 9.  Tanrı her şeyi yaratmıştır – Yaratılış 1:1; Yeşaya 44:24
 10.  Ruh’un bedeni veya kemikleri yoktur – Luka 24:39
 11.  Tanrı her zaman Tanrı olmuştur – Mezmur 90:2
 12.  İsa Tanrıdır – Yuhanna 1:1,14; 10:30-33; 20:28; Kol. 2:9; Filip 2:5-8; İbr. 1:8
 13.  İsa insan oldu – Filipililer 2:5-8
 14.  İsa’nın iki doğası vardır: Tanrı ve İnsan – Kololseliler 2:9; 1 Timoteos 2:5
 15.  İsa günahsızdı – 1 Petrus 2:22
 16.  İsa Baba Tanrı’ya giden tek yoldur – Yuhanna 14:6; Matta 11:27; Luka 10:22
 17.  Kutsal Ruh Tanrıdır – Elç. İşl.  5:3-4
 18.  Kutsal Ruh bir güç değildir. Canlıdır – Elç. İşl.  13:2
 19.  Kutsal Kitap Tanrı tarafından ilham olmuştur – 2 Timoteos 3:16
 20.  Herkes günah işledi – Romalılar 3:23, 5:12
 21.  İnsan kendi kendine oluşmadı, yaratıldı – Yaratılış 1:26
 22.  Adem ve Havva gerçek insanlardı – Yaratılış 3:20; 5:1; 1 Timoteos 2:13
 23.  Ölüm dünyaya Adem’in günahından dolayı girdi – Romalılar 5:12-15
 24.  Günah bizi Tanrı’dan ayırır – Yeşaya 59:2
 25.  İsa bütün günahlarımız için öldü – 1 Yuhanna 2:2; 2 Kor. 5:14; 1 Petrus 2:24
 26.  İsa canını bizler için günah sunusu olarak feda etti  – 1 Petrus 2:24
 27.  İsa fiziksel bedeniyle ölümden dirildi – Yuhanna 2:19-21
 28.  İsa’yı reddedenler Cehenneme gidecekler – Vahiy 20:11-15
 29.  Cehennem kükürtle yanan ateş gölünün bulunduğu ceza yeridir – Matta 25:41;    Vahiy 19:20
 30.  Cehennem sonsuzdur – Matta 25:46
 31.  İsa’nın kanıyla kurtulmayanlar sonsuza dek cehenneme giderler – Vahiy 21:8
 32.  Kurtuluş Tanrı’nın karşılıksız armağanıdır – Romalılar 4:5; 6:23; Efesliler 2:8-9
 33.  Kutsal Kitap Tanrı’nın Sözüdür – 2 Timoteos 3:16
 34.  İsa gözle görülür bir şekilde tekrar yeryüzüne gelecek – Elçilerin İşleri  1:11
 35.  İsa döndüğünde Hristiyanlar ölümden diriltilecek – 1 Selanikliler 4:14-17
 36.  Hristiyanlar göğe alınacaklar (Rab’bi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz) – 1 Selanikliler 4:14-17
 37.  Son yargı olacak – 2 Petrus 3:7
 38.  Adı yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atılacaklar – Vahiy 20:15
 39.  Şeytan ateş gölüne atılacak – Vahiy 20:10
 40.  Bundan sonra yeni bir gök ve yeni bir yeryüzü olacak – 2 Petrus 3:13; Vahiy 21:1

Kitap Önerileri

Müjde Nedir?
İsa Kimdir?
Marangozdan Da Öte
Koronavirüs ve Mesih

Müjde Nedir?

İsa’nın kutsallığı, O’nu günahımız için kusursuz bir kurban haline getirmiştir.… Günahlarımız Tanrı’yı rahatsız etmekten ötedir. Öyle ki insanlığın günahı tahmin edilemeyecek ölçüde acıya yol açmıştır. Öfkemiz, istismarcılığımız, aldırmadığımız acılar ve görmezden...

Eskatoloji

Gelecek zaman ile ilgili her şeyi bilemeyebiliriz. Ancak Kutsal Kitap bizlere pencereler açarak ümitli bir durumda, iman ve sevgi ile devam etmemiz için gerekenleri vermiştir. Kutsal Kitap'ın ''son zamanlar - çağın sonu'' hakkındaki öğretisi, Kutsal Kitap'ın tamamına...

Bizimle Bağlantı Kurmak İçin

Bize Bir Mesaj yollayın