Hristiyanlık » 40 Temel Hristiyan Doktrini
40 Temel Hristiyan Doktrini

40 Temel Hristiyan Doktrini

 1.  Tanrı birdir – Yeşaya 43:10; 44:6, 8; Yuhanna 17:3; 1 Kor. 8:5-6; Gal. 4:8-9
 2.  Üçlü Birlik vardır – 2 Korintliler 13:14; 1 Petrus 1:2
 3.  Tanrı’dan önce var olan ve sonra var olacak olan tanrılar yoktur – Yeşaya 43:10
 4.  Tanrı her şeyi bilir – 1 Yuhanna 3:20
 5.  Tanrı’nın her şeye gücü yeter – Mezmur 115:3
 6.  Tanrı her yerdedir – Yeremya 23:23,24
 7.  Tanrı her şeye hakimdir – Zekeriya 9:14; 1 Timoteos 6:15-16
 8.  Tanrı ruhtur – Yuhanna 4:24
 9.  Tanrı her şeyi yaratmıştır – Yaratılış 1:1; Yeşaya 44:24
 10.  Ruh’un bedeni veya kemikleri yoktur – Luka 24:39
 11.  Tanrı her zaman Tanrı olmuştur – Mezmur 90:2
 12.  İsa Tanrıdır – Yuhanna 1:1,14; 10:30-33; 20:28; Kol. 2:9; Filip 2:5-8; İbr. 1:8
 13.  İsa insan oldu – Filipililer 2:5-8
 14.  İsa’nın iki doğası vardır: Tanrı ve İnsan – Kololseliler 2:9; 1 Timoteos 2:5
 15.  İsa günahsızdı – 1 Petrus 2:22
 16.  İsa Baba Tanrı’ya giden tek yoldur – Yuhanna 14:6; Matta 11:27; Luka 10:22
 17.  Kutsal Ruh Tanrıdır – Elç. İşl.  5:3-4
 18.  Kutsal Ruh bir güç değildir. Canlıdır – Elç. İşl.  13:2
 19.  Kutsal Kitap Tanrı tarafından ilham olmuştur – 2 Timoteos 3:16
 20.  Herkes günah işledi – Romalılar 3:23, 5:12
 21.  İnsan kendi kendine oluşmadı, yaratıldı – Yaratılış 1:26
 22.  Adem ve Havva gerçek insanlardı – Yaratılış 3:20; 5:1; 1 Timoteos 2:13
 23.  Ölüm dünyaya Adem’in günahından dolayı girdi – Romalılar 5:12-15
 24.  Günah bizi Tanrı’dan ayırır – Yeşaya 59:2
 25.  İsa bütün günahlarımız için öldü – 1 Yuhanna 2:2; 2 Kor. 5:14; 1 Petrus 2:24
 26.  İsa canını bizler için günah sunusu olarak feda etti  – 1 Petrus 2:24
 27.  İsa fiziksel bedeniyle ölümden dirildi – Yuhanna 2:19-21
 28.  İsa’yı reddedenler Cehenneme gidecekler – Vahiy 20:11-15
 29.  Cehennem kükürtle yanan ateş gölünün bulunduğu ceza yeridir – Matta 25:41;    Vahiy 19:20
 30.  Cehennem sonsuzdur – Matta 25:46
 31.  İsa’nın kanıyla kurtulmayanlar sonsuza dek cehenneme giderler – Vahiy 21:8
 32.  Kurtuluş Tanrı’nın karşılıksız armağanıdır – Romalılar 4:5; 6:23; Efesliler 2:8-9
 33.  Kutsal Kitap Tanrı’nın Sözüdür – 2 Timoteos 3:16
 34.  İsa gözle görülür bir şekilde tekrar yeryüzüne gelecek – Elçilerin İşleri  1:11
 35.  İsa döndüğünde Hristiyanlar ölümden diriltilecek – 1 Selanikliler 4:14-17
 36.  Hristiyanlar göğe alınacaklar (Rab’bi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz) – 1 Selanikliler 4:14-17
 37.  Son yargı olacak – 2 Petrus 3:7
 38.  Adı yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atılacaklar – Vahiy 20:15
 39.  Şeytan ateş gölüne atılacak – Vahiy 20:10
 40.  Bundan sonra yeni bir gök ve yeni bir yeryüzü olacak – 2 Petrus 3:13; Vahiy 21:1
Cyril Lucaris’in İnanç Bildirgesi 1629

Cyril Lucaris’in İnanç Bildirgesi 1629

Cyril Lucaris’in İnanç Bildirgesi  1629 Cyril Lucar ya da Lucaris, 1572 yıllında Yunanistan’da doğmuştur. İstanbul Grek Ortodoks Patrikliğine kadar yükselmiş olmasına rağmen, Cyril 16. yüzyıl Kalvinizm’inden oldukça etkilenmiştir. Sonuç olarak da, Protestan Reform...

Cehenneme İndi (Dr. Lee Irons)

Cehenneme İndi (Dr. Lee Irons)

Cehenneme İndi Yazar: Dr. Lee Irons Kilisede “Elçilerin İnanç Açıklaması”nı okuduğumuzda, İsa’nın “Pontus Pilatus yönetiminde acı çektiği, çarmıha gerildiği, öldüğü ve gömüldüğü” ifadesiyle ilgili hiçbir sorunumuz yoktur. Fakat diğerine, “Cehenneme indi” ifadesine...

Reform İnancı Nedir? (Edward Donnelly)

Reform İnancı Nedir? (Edward Donnelly)

Reform İnancı Nedir? Edward Donnelly Reform olarak adlanlandırılmak ne anlama gelir? Tarihsel olarak cevaplayabilir ve açıklayabiliriz ki bu kelime on altıncı yüzyıl Protestan Reformasyonuna işaret etmektedir. Kutsal Kitapsal gerçeğin şaşkınlık uyandıran yeniden...

Kitap Önerileri

Müjde Nedir?
İsa Kimdir?
Marangozdan Da Öte
Müjde Nedir?

Müjde Nedir?

İsa’nın kutsallığı, O’nu günahımız için kusursuz bir kurban haline getirmiştir.… Günahlarımız Tanrı’yı rahatsız etmekten ötedir. Öyle ki insanlığın günahı tahmin edilemeyecek ölçüde acıya yol açmıştır. Öfkemiz, istismarcılığımız, aldırmadığımız acılar ve görmezden...

Bizimle Bağlantı Kurmak İçin

Bize Bir Mesaj yollayın