İbrahim’in İtaati | Yaratılış 11:27-12:9

Fikret Böcek tarafından

13 Şubat 2022 (06. hafta) | Mesih'e Doğru Vaaz Serisi, Vaazlar

Mesih'e Doğru Vaaz Serisi

İbrahim’in İtaati | Yaratılış 11:27-12:9

Rev. Fikret Böcek tarafından | Mesih'e Doğru Vaaz Serisi

İbrahim’in İtaati

 • Heidelberg Kateşizminin 19. sorusu şöyle: “Bunu nasıl biliyorsunuz?

Cevap: “Kutsal Kitap bana söylüyor. Tanrı’nın kendisi Müjdeyi cennette açıkladı, daha sonra kutsal atalar ve peygamberler aracılığı ile ilan etti, kurbanlar ve yasanın diğer törenleriyle bunu tasvir etti, sonunda sevgili Oğlu aracılığı ile bunları tamamladı.”

 • Burada tüm kurtuluş tarihinin özetini görüyoruz.
 • Tanrı Yaratılış 3:15’te Kurtuluş Müjdesini şöyle açıkladı:

Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu Birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, Sen onun topuğuna saldıracaksın.

 • Sonra Kurtuluş Müjdesini İbrahim’e İshak’a Yakup’a açıkladı. (atalar)

Çağrı (12:1)

 • Tanrı’nın Avram için olan planı, Avram 75 yaşında Harran’dan Kenan diyarına çağrıldığı zaman başlamadı.
 • Tanrı görünmez eliyle Avram’ın yaşamını yönlendiriyordu.
 • Tanrı Avram’ı çağrısına itaat etmesi için hazırlıyordu.
 • Yaratılış 11:31-32’de İbrahim’in babası Terah’ın, Ur kentinden ayrılıp Kenan diyarına gitmek üzere Harran’a yerleştiğini yazıyor.
 • O zamanlarda bir çok göç oluyordu.
 • Terah da bu göç hareketine katılmıştı.
 • Fakat Terah’ın planladığı gibi Kenan diyarına ulaşamadılar.
 • Neden? Tanrı’nın ilahi takdiri… Tanrı’nın görünmez eli
 • Avram’ı babasının ülkesinden çağırıp yeni bir milletin atası yapma planı Tanrı’ya aitti.
 • Ve Tanrı Avram’a çağrısını yaptı:

Yaratılış 12:1 “RAB Avram’a, “Ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git” dedi”

 • İbrahim’in cevabı ne oldu?

Yaratılış 12:4 “Avram RAB’bin buyurduğu gibi yola çıktı. Lut da onunla birlikte gitti. Avram Harran’dan ayrıldığı zaman yetmiş beş yaşındaydı.”

 • Görüyor musunuz?
 • RAB Avram’a “GİT” dedi ve Avram “GİTTİ.”
 • Aynen yaratılışta olduğu gibi…
 • Tanrı “ışık olsun” dedi ve “ışık oldu
 • Tanrı İbrahim’e “git” dedi ve İbrahim “gitti
 • Yaratılışta nasılsa Tanrı’nın antlaşmasında da öyledir.
 • Tanrı konuşur ve biz hareketlerimizle cevap veririz. 
 • Tanrı dedi ve Tanrı’nın dediği oldu!
 • Bu çağrı çok pahalıya patlayan bir çağrıydı.
 • İsa’yı izleme çağrısı da çok pahalı bir çağrıdır:
 • Bakın İsa ne diyor:

Matta 10:34-39  “Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın! Barış değil, kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben babayla oğulun, anneyle kızın, gelinle kaynananın arasına ayrılık sokmaya geldim. ‘İnsanın düşmanı kendi ev halkı olacak.’ Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen bana layık değildir. Canını kurtaran onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır.”

 • Avram’ın ailesiyle ve çevresiyle olan ilişkilerini koparması gerekiyordu.
 • Rabbin çağrısına uymak için kendisini reddetmesi gerekiyordu.
 • Tanrı’nın krallığı için herşeyi geride bırakması gerekiyordu.
 • Ve Avram gitti.

İbraniler 11:8-10 “İman sayesinde İbrahim miras alacağı yere gitmesi için çağrılınca, Tanrı’nın sözünü dinledi ve nereye gideceğini bilmeden yola çıktı. İman sayesinde bir yabancı olarak vaat edilen ülkeye yerleşti. Aynı vaadin ortak mirasçıları olan İshak ve Yakup’la birlikte çadırlarda yaşadı. Çünkü mimarı ve kurucusu Tanrı olan temelli kenti bekliyordu.”

 • Avram Mesih’in gününü görmek için imanla yola çıktı.

Yuhanna 8:56 “Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi.”

Antlaşma (12:2-3)

 • Rab Yaratılış 15’te Avramla bir Antlaşma yapıyor.
 • Bu antlaşma’nın içeriğini Yaratılış 12:2-3’te görüyoruz.

Yaratılış 12:2-3 “Seni büyük bir ulus yapacağım, Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım, Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, Seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar Senin aracılığınla kutsanacak.”

 • Bu antlaşmada Tanrı tek taraflı olarak Avram’ı bereketliyor.
 • İşte Kurtuluş Müjdesi, işte Tanrı’nın lütfu budur.
 • Tanrı’nın şu sözlerine dikkat edin: Yapacağım, kutsayacağım, kazandıracağım, lanetleyeceğim.
 • Burada ilginç bir paralel var.
 • Yaratılış 3-11 bölümlerinde insana günahından dolayı 5 lanet verildiğini görüyoruz (Adem, Kayin, Lemek, Ham ve Nemrut).
 • Aynı şekilde, Tanrı Avram’a yeni halkın babası olarak 5 bereket veriyor.
 • Bu bereketlerin en büyüğünü 3. ayette okuyoruz:

Yaratılış 12:3 “… Yeryüzündeki bütün halklar (aileler) Senin aracılığınla kutsanacak.”

 • 11. bölümde Tanrı, tüm milletleri yeryüzünün her tarafına dağıtmıştı.
 • Fakat burada, Rab İsa Mesih’te gelecek olan kurtuluşun bir kıvılcımını görüyoruz.
 • Pavlus’un da dediği gibi; o İbrahim’in tohumudur, ve bu tohumdan olan herkes İbrahim’in soyundandır ve antlaşmanın mirasçılarıdırlar (Galatyalılar 3).
 • Bu vaad tüm milletler ve tüm diller içindir.
 • Vaadin dışında kalan bir ırk ya da millet yoktur.
 • Dordt Konseyinin kararlarında da gördüğümüz gibi, kurtuluş ayrım gözetmeden tüm uluslara açıklanmalıdır:

Dort Konseyi (II, Madde 5): “Müjdeyi Herkese Duyurma Zorunluluğu

Bundan da fazlası, müjdenin vaadi, çarmıha gerilmiş olan bu Mesih’e iman eden hiç kimsenin mahvolmaması ama tam tersine sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Tövbeye ve iman etmeye çağıran buyrukla birlikte duyurulan bu vaat, hiçbir farklılık ve ayrım gözetmeden Tanrı’nın iyi iradesi uyarınca bütün uluslara ve insanlara duyurulmalıdır. 

Görev (12: 4-9)

 • Sonuç olarak, Tanrı Avram’a gitme görevi veriyor.
 • Ve Avram Kenan diyarına gidiyor.
 • Dikkat edin Avram Şekem, Beytel, Ay ve Negev kentlerinden geçerek gidiyor.
 • İbrahim yolda uğradığı yerlerde sunaklar yapıp Rabbe tapınıyor.
 • Bunu yapmasının amacı nedir?
 • Avram gittiği toprakları RABBE adıyor.
 • Avram’ın bu topraklarda hiçbir hakkı yok
 • Fakat bütün bu topraklar yeri ve göğü yaratan RABBE ait.

Mezmur 24:1 “RAB’bindir yeryüzü ve içindeki her şey, Dünya ve üzerinde yaşayanlar.”

 • Böylece Tanrı’nın kurtuluş planı için sahne hazırlanmış oluyor.
 • Önümüzdeki haftalarda İsrail’in ataları olan İbrahim, İshak, Yakup ve Yusuf’u inceleyeceğiz.
 • İsrail’in nasıl antlaşma halkı olduğunu ve bu antlaşmanın sonucu olarak Tanrı’nın İbrahim’e vermiş olduğu vaadi nasıl yerine getirdiğini inceleyeceğiz. 

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un Adıyla. Amin.

 

 

Başka Sormak İstediğim Bir Şey Var...

Bize Bir Mesaj Yollayın

MESAJIN KONUSU

2 + 10 =