Hristiyanlık » İsa Mesih Peygamber Midir?
İsa Mesih Peygamber Midir?

İsa Peygamber Midir?

 Kutsal Kitabı incelediğimizde peygamberlerin çeşitli vazifelere sahip olduklarını görürüz. Birincisi, peygamberler Tanrı’nın sözcüleridir. İsrail halkı, peygamber Samuel’den bir kral atamasını istediğinde, Tanrı Samuel’e şöyle dedi: “Halkın sana söylediği her şeyi dinle; Çünkü reddettikleri sen değilsin, kralları olarak beni reddettiler”(1.Samuel 8:7). Samuel, Tanrı Sözünü İsrail halkına iletmekle sorumluydu ve Samuel’in otoritesinin ve sözlerinin kaynağıTanrı idi ve peygamber Samuel Tanrı’nın temsilcisiydi.

Peygamber Rolü

Eski Ahit’teki diğer birçok pasajda, mesajın kaynağının peygamber değil, Tanrı olduğunu belirten “Rab’bin sözü geldi”gibi ifadeler vardır (örneğin, 2. Samuel 7:4; 2. Krallar 20:4; Yeremya). 1:4; Hezekiel 3:16; ve Hoşea, Yoel, Mika, Yunus ve Tsefanya’nın açılış ayetleri). Benzer şekilde, İsa Mesih “Benim öğretişim bana ait değil. Beni gönderenden geliyor”(Yuhanna 7:16) demektedir. Ayrıca Yuhanna 8:28 ayetinde de “….Babanın bana öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız.”demektedir. İsa’nın Başkâhinlik Duasında, “Bana ilettiğin sözleri onlara ilettim, onlar da kabul ettiler”der (Yuhanna 17:8). Böylece İsa, hem Tanrı Oğlu hem Tanrı Sözü olduğu gibi aynı zamanda bir peygamber rolünü de açıkça yerine getirdiğini görmekteyiz.

İncil’deki bir peygamberin ikinci işlevi, ilahi vahiy yoluyla gelecekteki olayları önceden bildirmek veya tahmin etmektir. Peygamberlerin en yaygın görevi olmasa da kehanet, onların birincil rolünün başka bir şeklidir. Tanrı adına konuşurken, bazen iletilen mesaj geleceği tahmin etmeyi içerir. İsa Mesih, öğrencilerine “Yeruşalim’e gitmesi ve ihtiyarlar, başkâhinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün diriltilmesi gerektiğini”söylediğinde geleceği önceden onlara bildirmiştir (Matta 16:21). Bu kehanet, İncilin dört müjdesinde de belirtilmiştir (Matta 27-28; Markos 15-16; Luka 22-24; ve Yuhanna 18-20).

İsa ayrıca, göğe çıkışından kısa bir süre sonra, öğrencilerinin Kutsal Ruh’un gelişiyle güç alacaklarını da öngörerek peygamberlik görevini de açıkça yerine getirdiğini görüyoruz : “Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim’de, bütün Yahudiye ve Samiriye’de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız.”(Elçilerin İşleri 1:8).

Elçilerin İşleri 2.bölümde, kehanetin gerçekleştiğini kaydeder: “Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi Kutsal Ruh’la doldular, Ruh’un onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar.”

Şifa ve Mucize

Bazı peygamberlerin üçüncü bir işlevi de şifa ve mucizelerdi. Musa, Kızıldeniz’i ikiye bölmek de dahil olmak üzere birçok mucize gerçekleştirdi (Çıkış 14:21–22). İlyas, bir kurbanı yakmak için gökten ateşi çağırdığında bir mucize gerçekleştirdi (1.Krallar 18:36-38). Elişa baltanın başını suda yüzdürerek bir mucize gerçekleştirdi (2.Krallar 6:6). İncilin dört müjde kayıtlarının tümü, İsa’nın birçok mucize ve şifa gerçekleştirdiğini kaydeder (örneğin, Matta 8:14–15; Markos 1:40–45; Luka 8:42–48; ve Yuhanna 6:16–21).

“Peygamber”unvanı, Kutsal Kitapta başkaları İsa’dan söz ettiğinde birçok kez kullanılır (Matta 21:11; Luka 7:16; Yuhanna 4:19). İsa ayrıca Markos 6:4’te Kendisinden bir peygamber olarak bahsetmektedir.

Nihai Peygamber

Tanrı, Musa’ya bir gün İsrail’e başka bir peygamber göndereceğini söylemişti, “Ve sözlerimi onun ağzına koyacağım. Kendisine buyurduğum her şeyi onlara söyleyecek”(Yasanın Tekrarı 18:18). İsa Mesih Hristiyan inancına göre %100 Tanrı ve %100 insandır. Tanrı olduğu gibi, insan olarak da bir peygamberliğin tüm gereklerini yerine getirmiştir. O, bizzat Tanrı’nın Sözü olması bakımından nihai peygamberdir. (Yuhanna 1:1).

Kaynakça

Gotquestions.org: Was jesus a prophet?


Hristiyan Kaynaklar

Kutsalkitap.org: Mesih kimdir?

Reasonablefaith.org: Gerçek isa kimdir?

Hristiyan Dışı Kaynaklar

Wikipedia: İslamda İsa

İyihaber frankfurt.de: Müslümanlar ve hristiyanlar arasında isa mesih peygamber olarak biliniyor? 

Kitap Önerileri

Müjde Nedir?
İsa Kimdir?
Marangozdan Da Öte
Koronavirüs ve Mesih

Müjde Nedir?

İsa’nın kutsallığı, O’nu günahımız için kusursuz bir kurban haline getirmiştir.… Günahlarımız Tanrı’yı rahatsız etmekten ötedir. Öyle ki insanlığın günahı tahmin edilemeyecek ölçüde acıya yol açmıştır. Öfkemiz, istismarcılığımız, aldırmadığımız acılar ve görmezden...

Eskatoloji

Gelecek zaman ile ilgili her şeyi bilemeyebiliriz. Ancak Kutsal Kitap bizlere pencereler açarak ümitli bir durumda, iman ve sevgi ile devam etmemiz için gerekenleri vermiştir. Kutsal Kitap'ın ''son zamanlar - çağın sonu'' hakkındaki öğretisi, Kutsal Kitap'ın tamamına...

Bizimle Bağlantı Kurmak İçin

Bize Bir Mesaj yollayın