Hristiyanlık » Tanrı için “Baba Tanrı” ifadesini kullanmak doğru mudur?
Tanrı için “Baba Tanrı” ifadesini kullanmak doğru mudur?

Baba Tanrı İfadesi Doğru Mudur?

 Tanrı’nın çocuğu olma ve O’na “Baba” deme hakkı, yalnızca yeniden doğmuş Hıristiyanların sahip olduğu bir lütuftur. Yuhanna İncilinde bize, Tanrı’nın Mesih’i Rab ve Kurtarıcı olarak imanla kabul eden herkese Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdiğini de söyler (Yuhanna 1:12 –13). Tanrı, Oğlu İsa Mesih’e ve O’nun aracılığıyla evlat edindiği tüm çocuklarına sevgisini gösterir.

Yeniden doğduğumuzda (Yuhanna 3:1–8), Tanrı’nın ailesine evlat edinildik, günahın lanetinden kurtulduk ve Tanrı’nın mirasçıları olduk (Romalılar 8:17; Galatyalılar 4:7) .

Tanrı, yalnızca Yaratıcımız olduğu için değil, aynı zamanda Kurtarıcımız olduğu için Babamızdır; Hıristiyanın Tanrı ile ilişkisini ayıran ve bizim O’nunla Baba olarak ilişki kurmamızı sağlayan şey budur.

 Eski Ahit’te Tanrı

Eski Ahit’te Tanrı, İsrail’i bağışlayan ve kurtaran Tanrı bağlamında İsrail’in Babasıdır (ve İsrail onun oğludur). İsa’nın zamanındaki Yahudiler Tanrı’yı Babaları olarak adlandırmakta tereddüt ederken (ve bunu yaptığı için İsa’ya kızgınken), İsa Mesih Tanrı’yı Babası olarak anlattı ve takipçilerine de aynı şeyi yapmalarını ve kabul etmelerini öğretti. Tanrı Baba’dır. Tanrı’yla Baba olarak ilişki kurarız, bu nedenle, Mesih’in bizim için kurtarıcı çalışması aracılığıyla aldığımız evlat edinme yoluyla Oğul İsa Mesih aracılığıyla onun çocuğu olma lütfuna sahip oluruz.

 Baba Tanrı

Hristiyanlar olarak, Tanrı’nın Babamız olduğunu kesin olarak kabul etmekteyiz. İsa Mesih’in öğrencilerine “Babamız” diye dua etmeyi öğrettiğini ve Aramice Abba (“Baba”) kelimesinin İsa’nın kullandığı birkaç kelimeden biri olduğunu biliyoruz. Günümüzde, neredeyse hiç kimse bunu garip bulmuyor ve birçok insan, İsa’nın zamanındaki Yahudilerin ve hatta kendi öğrencilerinin, onun öğretisinden şaşkına döndüğünü öğrenince şaşırıyor. Bunun nedeni, “Baba” teriminin daha derin anlamının ve daha geniş imalarının bugün büyük ölçüde bilinmemesidir. İsim o kadar yaygınlaştı ve genel kabul gördü ki artık onu sorgulamıyoruz ve bu nedenle Tanrı anlayışımız için ne kadar önemli olduğunu çoğu zaman fark edemiyoruz.

Tek gerçek Tanrı’ya “Babamız” diyebilmenin ne anlama geldiğini ve Mesih’le ortak mirasçılar olmanın ne anlama geldiğini anlamak hayat değiştirici bir kavrayıştır. Abbamız Babamızla olan ilişkimiz nedeniyle artık bize düşman gözüyle bakmıyor; bunun yerine O’na “cesaretle” (İbraniler 10:19) ve “imanın tam güvencesiyle” (İbraniler 10:22) yaklaşabiliriz. Kutsal Ruh, “Tanrı’nın çocukları olduğumuza ruhumuzla tanıklık eder. Şimdi, eğer çocuksak, o zaman mirasçılarız – Tanrı’nın mirasçıları ve Mesih’le ortak mirasçılarız” (Romalılar 8:16-17).

Tanrı’nın Evlat Edinilmiş Bir Çocuğu Olmak

Adem ve Havva’nın yaptığı gibi Tanrı’dan kaçmak ve günahımızı gizlemeye çalışmak yerine, “Abba, Baba!” ve Mesih’te bağışlanma bulmak. Tanrı’nın evlat edinilmiş bir çocuğu olmak, ümidimizin kaynağı, geleceğimizin güvencesi ve “aldığımız çağrıya layık bir hayat yaşama” motivasyonudur (Efesliler 4:1). Kralların Kralının çocukları olmak bizi daha yüksek bir standarda, farklı bir yaşam tarzına ve gelecekte “asla yok olmayacak, bozulmayacak veya solmayacak bir mirasa” çağırmaktadır (1 Petrus 1:4).

 Her şeyi yaratan ve sürdüren, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen ve her zaman hazır bulunan kutsal ve doğru Tanrı, O’na “Baba” dememize izin vermekle kalmaz, aynı zamanda bizi teşvik eder. Bu Hristiyanlar için çok büyük bir hediye ve ayrıcalıktır.

Kaynakça

Ligonier.org : God our Father

Got Question : Father God

Got Question : Abba Father


Hrıstiyan Kaynaklar

Kutsalkitap.org: Allah mı Tanrı mı?

Got Questions: God our Father 

Compellingtruth.org: Allah-Father

Kitap Önerileri

Müjde Nedir?
İsa Kimdir?
Marangozdan Da Öte
Koronavirüs ve Mesih

Müjde Nedir?

İsa’nın kutsallığı, O’nu günahımız için kusursuz bir kurban haline getirmiştir.… Günahlarımız Tanrı’yı rahatsız etmekten ötedir. Öyle ki insanlığın günahı tahmin edilemeyecek ölçüde acıya yol açmıştır. Öfkemiz, istismarcılığımız, aldırmadığımız acılar ve görmezden...

Eskatoloji

Gelecek zaman ile ilgili her şeyi bilemeyebiliriz. Ancak Kutsal Kitap bizlere pencereler açarak ümitli bir durumda, iman ve sevgi ile devam etmemiz için gerekenleri vermiştir. Kutsal Kitap'ın ''son zamanlar - çağın sonu'' hakkındaki öğretisi, Kutsal Kitap'ın tamamına...

Bizimle Bağlantı Kurmak İçin

Bize Bir Mesaj yollayın